Comunicacions

DATA LÍMIT per a l’enviament:

Resums: 10 d’ abril de 2023.

Pòsters dels resums acceptats: 17 d’abril de 2023.

Normes Generals

El Comitè Organitzador i el Comitè Científic de les III Jornades d’Hospitalització i Atenció Domiciliària SM Catalunya, convida els congressistes a enviar treballs de qualitat científica que puguin ser d’interès per a la Salut Mental.

Els resums enviats seran revisats tenint en compte la seva qualitat, el seu contingut científic i la seva originalitat. Els treballs acceptats seran presentats com a pòsters a la web i a les xarxes socials de les Jornades (Twitter i Instagram). A més, d’entre els acceptats, es triaran 4 per a ser presentats com a comunicació oral el dia de les Jornades. En enviar els resums, els autors acceptaran implícitament que aquests treballs es presentin d’acord amb la decisió adoptada pel Comitè Científic.

Totes les comunicacions remeses i acceptades es realitzaran en format POSTER amb unes mesures màximes de 90 cm d’ample x 120 cm d’alt, és a dir, en format vertical.

La grandària de les lletres, figures o gràfics utilitzats en el disseny del pòster ha de ser llegible fàcilment.

Enviament i Data límit de recepció

La data límit per a l’enviament dels resums és el 10 d’abril de 2023. Aquest enviament es realitzarà a través de la pàgina web del Congrés www.domiciliariasalutmentalcatalunya.com, utilitzant el formulari que trobareu a la mateixa pàgina.

Format del resum

El resum remès haurà de complir amb el següent format: Un màxim de 300 paraules sense incloure títol, autors i centres de treball. El text s’escriurà en lletra Arial, de grandària 11, amb interlineat d’1 espai.

Subapartats: marcats en negreta i separats per dos espais del paràgraf anterior.

No es permet incloure taules i/o figures en el resum. Aquestes s’inclouran en el pòster en cas d’haver estat acceptada la comunicació.

Autors

Es recomana que el nombre d’autors no excedeixi de deu.

Els autors figuraran amb el nom i els cognoms.

Almenys un dels autors haurà d’estar obligatòriament inscrit a la Jornada per tal que l’acceptació sigui definitiva.

En cas que el treball sigui triat per a ser presentat com a comunicació oral, almenys un dels autors es compromet a assistir a la Jornada i realitzar la presentació.

Justificant de rebut

Després de la seva recepció, la Secretaria Tècnica remetrà justificant de rebut a l’adreça de correu electrònic indicada.

Procediment d’avaluació dels treballs

Els treballs rebuts fins el 17/04/2023 seran enviats al Comité Cientìfic sense que hi constin els autors, per tal d’assegurar que el procés d’avaluació sigui cec. L’avaluació dels treballs es durà a terme entre el 18/04/2023 i el 21/04/2023, i, un cop finalitzada, tots els treballs seran publicats al web de la Jornada.

Els 4 treballs millor puntuats pel Comitè Científic, seran presentats com a Comunicació Oral el dia de la Jornada. Entre el 21/04/2023 i el 22/04/2023, el Comitè Científic informarà per mail els autors dels 4 treballs seleccionats per a ser presentats com a Comunicació Oral, així com dels aspectes formals de la presentació.

Tots els resums que han estat seleccionats per ser presentats com a pòster, rebran un certificat que així ho acrediti. També rebran el corresponent certificat, els treballs seleccionats per ser presentats com a Comunicació Oral. D’altra banda, el dia de la Jornada un jurat extern escollirà els 2 millors treballs, els quals seran premiats amb 300€ pel primer premi i 150€ pel segon.

Criteris d’avaluació:

  1. Originalitat.
  2. Interès científic.
  3. Metodologia.
  4. Estètica.