Comunicacions

EL TERMINI D’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS HA FINALITZAT

IMPORTANT

Procediment d’avaluació dels treballs

Els treballs rebuts fins el 16/04/2021 seran enviats al Comité Cientìfic sense que hi constin els autors, per tal d’assegurar que el procés d’avaluació sigui cec. L’avaluació dels treballs es durà a terme entre el 17/04/2021 i el 19/04/2021, i, un cop finalitzada, tots els treballs seran publicats a les xarxes socials i al web de la Jornada per a que el públic pugui seleccionar els seus pòsters preferits fins el 23/04/2021.

Els 2 treballs més votats pel públic, juntament amb els 2 treballs millor puntuats pel Comitè Científic (excloent-hi els seleccionats pel públic), seran presentats com a Comunicació Oral el dia de la Jornada. Entre el 23/04/2021 i el 24/04/2021, el Comitè Científic informarà per mail els autors dels 4 treballs seleccionats per a ser presentats com a Comunicació Oral, així com dels aspectes formals de la presentació.

Tots els resums que han estat seleccionats per ser presentats com a pòster, rebran un certificat que així ho acrediti. També rebran el corresponent certificat, els treballs seleccionats per ser presentats com a Comunicació Oral. D’altra banda, el dia de la Jornada un jurat extern escollirà els 2 millors treballs, els quals seran premiats amb 400€ pel primer premi i 200€ pel segon.

Criteris d’avaluació:

  1. Originalitat.
  2. Interès científic.
  3. Metodologia.
  4. Estètica.

Normes Generals

El Comitè Organitzador i el Comitè Científic de les II Jornades d’Hospitalització i Atenció Domiciliària SM Catalunya, convida els congressistes a enviar treballs de qualitat científica que puguin ser d’interès per a la Salut Mental.

Els resums enviats seran revisats tenint en compte la seva qualitat, el seu contingut científic i la seva originalitat. Els treballs acceptats seran presentats com a pòsters a la web i a les xarxes socials de les Jornades (Twitter i Instagram). A més, d’entre els acceptats, es triaran 4 per a ser presentats com a comunicació oral el dia de les Jornades. En enviar els resums, els autors acceptaran implícitament que aquests treballs es presentin d’acord amb la decisió adoptada pel Comitè Científic.

Totes les comunicacions remeses i acceptades es realitzaran en format POSTER amb unes mesures màximes de 90 cm d’ample x 120 cm d’alt, és a dir, en format vertical.

El disseny del pòster serà lliure, tenint en compte que s’ha de seguir l’estructura bàsica d’un treball científic (Introducció, Objectius/Metodologia, Resultats, Conclusions).

Els pòsters, una vegada sol·licitats pel Comitè Científic, s’enviaran dins del termini acordat en format PDF / JPG a l’email de les jornades: domsmcat@gmail.com

La grandària de les lletres, figures o gràfics utilitzats en el disseny del pòster ha de ser llegible fàcilment.

Autors

Es recomana que el nombre d’autors no excedeixi de deu.

Els autors figuraran amb el nom i els cognoms.

Almenys un dels autors haurà d’estar obligatòriament inscrit a la Jornada per tal que l’acceptació sigui definitiva.

En cas que el treball sigui triat per a ser presentat com a comunicació oral, almenys un dels autors es compromet a assistir a la Jornada i realitzar la presentació.